Ofte stillede spørgsmål

Vi hjælper gerne med dit spørgsmål. Nedenfor har vi samlet svar i vores ofte stillede spørgsmål.

Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte os på kontrakt@adm.aau.dk.

 • +

  Er der råd og regler om gæsteforskere og gæstestuderende?

  Universiteterne har tradition for at samarbejde på tværs såvel nationalt som internationalt, gennem forsknings- og uddannelsessamarbejder og gennem udveksling af videnskabeligt personale og studerende.

  Udveksling af videnskabelig personale og studerende kan være en god måde at tilegne sig ny viden og erfaring, både for institutionen og på et personligt plan for de personer, der udveksles.

  Når der inviteres gæster ind i vores forskningsmiljøer, er der en række forhold man skal være opmærksom på og overveje i forbindelse med invitationen

  • Gæsten er ikke ansat ved AAU og således ikke underlagt AAUs instruktionsbeføjelse
  • AAU har ikke rettighederne til de resultater, der frembringes af gæster, som opholder sig ved AAU, og som bruger AAUs faciliteter. Gæsten kan derimod være i et ansættelsesforhold eller underlagt nationale regler, som betyder, at gæstens arbejdsgiver eller gæsten selv ejer rettighederne. Dette kan blive et problem, hvis gæsten bidrager til patenterbare resultater eller software, især hvis gæsten deltager i et forskningsprojekt, hvor samarbejdsparterne typisk har fortrinsret til at udnytte projektets beskytbare resultater i kommercielle sammenhænge.
  • Gæster kan ikke tilknyttes forskningsprojekter i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed, da aftalevilkårene sædvanligvis vil afskære AAU fra at involvere udenforstående (tredjemand)
  • Fortrolige oplysninger modtaget fra eksterne samarbejdsparter kan ikke deles med gæster
  • Visse lande, enheder og personer er underlagt sanktioner, som kan betyde, at gæstens adgang til viden, laboratorier og udstyr skal begrænses. De lande der er berørt af sanktioner efter de europæiske regler er Iran, Krim og Sevastopol, Rusland, Nordkorea og Syrien, men der gælder særlige og mere vidtgående regler for amerikanske produkter og komponenter.

  Overvej derfor altid, hvor gæsten kommer fra, gæstens motiv for at komme, og om de aktiviteter man påtænker at involvere gæsten i, er forenelige med ovenstående. Vi anbefaler at undlade at involvere gæster i mere følsomme aktiviteter som eksempelvis nyskabende kerneforskning, patenterbare ideer og forskningsområder, der kan have både en civil og en militær anvendelse (dual-use). Selvom det ligger i vores DNA som offentlige forskningsinstitutioner, at vi skal samarbejde og videndele, skal vi samtidig være opmærksomme på, at industrispionage bliver mere almindeligt, og at universitet kan bruges til at forsøge at skaffe sig adgang til eksportkontrollerede teknologier eller til vores samarbejdsparters fortrolige viden. I det tilfælde at særlige forhold alligevel begrunder et ønske om at involvere gæster i aktiviteter som beskrevet ovenfor, bør instituttet rådføre sig med Kontraktenheden med hvenblik på en vurdering af, om risikoen kan afdækkes via en aftale med gæsten.

 • +

  Hvad er forskellen på FIK & IV?

  Rammerne for håndtering af eksterne tilskud til universitetet er fastlagt i Finansministeriets Budgetvejledning. Budgetvejledningen opererer med to typer aktiviteter hos universiteterne.

  • Tilskudsfinansierede aktiviteter (FIK)
  • Indtægtsdækket virksomhed (IV)

   

  TILSKUDSFINANSIEREDE FORSKNINGSAKTIVITETER (UK95 UK97)

  Tilskudsfinansierede aktiviteter omtales i mange sammenhænge som FIK.

  Dette refererer til, at forskningsaktiviteten er af ikke-kommerciel art. Karakteristisk for denne type aktiviteter er, at universitetet skal have en egen interesse i at gennemføre aktiviteten, og er der tale om en forskningsaktivitet, skal de involverede forskere have en forskningsmæssig interesse i aktiviteten.

  Tilskudsfinansierede aktiviteter er desuden aktiviteter, som helt eller delvist finansieres af tilskud fra offentlige eller private midler, herunder fra fonde, EU, private virksomheder mv.

  Universitetet vil som udgangspunkt have en direkte eller indirekte medfinansiering af denne type aktiviteter.

  Tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter forskningssamarbejde (UK95) og andre ikke-kommercielle aktiviteter (UK97), som instituttet har egen interesse i at gennemføre.

  Typiske vilkår for samarbejdet

  • Der er tale om et fælles samarbejde, hvor de tilknyttede AAU forskere har forskningsmæssig interesse i aktiviteten og medindflydelse på forskningsprojektets indhold og metode.
  • Det er forskning, hvorfor der ikke kan udstedes nogen garantier for, at projektet fører til bestemte resultater. Vilkårene afspejler en indsatsforpligtelse, ikke en resultatforpligtelse.
  • Intellektuelle rettigheder (patent-, ophavsret mv.) tilfalder AAU og forskere.
  • AAU har ret til at offentliggøre egne resultater.
  • Samarbejdet gennemføres ikke på kommercielle vilkår og AAU og forskere er fritaget for produkt- og rådgiveransvar.

   

  Indtægtsdækket virksomhed (UK90)

  Indtægtsdækket virksomhed (IV) omtales ofte som rekvireret forskning eller konsulentydelser.

  Dette refererer til at universitetet påtager sig at levere en ydelse til en offentlig eller privat rekvirent som en bestillingsopgave.

  Karakteristisk for denne type af aktiviteter er, at der er tale om en kommerciel aktivitet, hvor universitetet agerer i konkurrence med private virksomheder. Derfor skal ydelsen prisfastsættes på markedsvilkår for at sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridning på markedet. Det betyder i praksis at universitetet skal have dækket alle sine omkostninger ved at levere ydelsen, samt opnå en fortjeneste.

  Indtægtsdækket virksomhed omfatter salg af varer og tjenesteydelser, herunder kommercielle forsknings-, udviklings-, rådgivnings- og undervisningsopgaver.

  Typiske vilkår for samarbejdet

  • Ydelsen er rekvireret som bestillingsarbejde og defineret af rekvirenten
  • Ydelsen er specifik og leveres til et aftalt tidpunkt
  • Fast pris
  • Intellektuelle rettigheder (patent-, ophavsret mv.) overdrages i udgangspunktet til rekvirenten
  • Det kan aftales, at AAU ikke offentliggører de specifikke projektresultater. 
  • Lovens almindelige bestemmelser om mangler og forsinkelse finder anvendelse
 • +

  Hvordan fungerer Fast Track, når jeg benytter standardaftaler?

  Benytter du en af Standardaftalemodellerne, og vilkårene accepteres af den eksterne samarbejdspartner kan du med det samme sende aftalen videre til godkendelse hos Kontraktenheden. or dig betyder det hurtig ekspedition af din aftale.

  Forudsætningen er, at der i aftalen ikke er lavet tilføjelser eller ændringer, der er i strid med standardvilkårene, samt at alle bilag er i orden. Det er også en forudsætning, at der ikke ønskes ændringer til Standardvilkårene.

  Hvis du vælger at benytte "FAST TRACK" procedure, må du meget gerne skrive "Standardaftale anvendt" i emnefeltet i e-mailen.

Hvem kan underskrive dokumenter?

I listen nedenfor finder du en oversigt over de mest almindelige programmer og aftaletyper og eventuelle krav til underskrifter på forskellige dokumenter. 

 • +

  FORSKNINGSSAMARBEJDSAFTALER OG KONSULENTAFTALER

  FORSKNINGSSAMARBEJDSAFTALER OG KONSULENTAFTALER, HVOR DER IKKE LIGGER EN BEVILLING BAG

  SamarbejdsAftale og Konsulentaftale

  • Godkendelse i Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.

  FORSKNINGSSAMARBEJDSAFTALER OG KONSULENTAFTALER, HVOR DER LIGGER EN BEVILLING BAG

  SAMARBEJDSAFTALE OG KONSULENTAFTALE

  • Godkendelse i Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.

  Vær opmærksom på, der kan være særlige krav til godkendelser og underskrifter knyttet til bevillingen.

 • +

  Innovationsfonden

  ERHVERVS PH.D. OG ERHVERVS POST DOC

  ANSØGNING OG TILSAGN

  • Underskrift af vejleder/mentor og institutleder

  SAMARBEJDSAFTALE

  Intet krav om samarbejdsaftale, men ønsker samarbejdsparten en aftale skal den godkendes af Kontaktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.

  GRAND SOLUTIONS

  ANSØGNING

  • Godkendes/underskrives af institutleder.

  INVESTERINGSAFTALE OG SAMARBEJDSAFTALE

  • Godkendes af Kontraktenheden. Underskrives af Rektor.

  INNOBOOSTER

  ANSØGNING

  • Godkendes/underskrives af institutleder

  SAMARBEJDSAFTALE

  • Godkendes af Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.
 • +

  Nationale bevillinger

  MINISTERIET FOR FORSKNING OG UDDANNELSE

  ANSØGNING

  • Godkendes/underskrives af institutleder

  BEVILLINGSSKRIVELSE

  • Forhåndsgodkendt af Kontraktenheden. Underskrives af institutleder.

  EUDP

  ANSØGNING

  • Godkendes/underskrives af institutleder.

  PROJEKTAFTALE

  • Forhåndsgodkendt af Kontraktenheden. Underskrives af institutleder.

  SAMARBEJDSAFTALE

  • Godkendelse i Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.

  MUDP - MILJØSTYRELSEN

  ANSØGNING

  • Godkendes/underskrives af institutleder.

  BEVILLINGSSKRIVELSE

  • Forhåndsgodkendt af Kontraktenheden. Underskrives af institutleder.

  LANDBRUGSSTYRELSEN - NATURERHVERVSTYRELSEN - GUDP

  Ansøgning

  • Godkendes/underskrives af institutleder.

  Bevillingsskrivelse

  • Forhåndsgodkendt af Kontraktenheden. Underskrives af institutleder.

  ANSØGNINGER

  • Godkendes/underskrives af institutleder.
 • +

  EU programmer

  H2020 - HERUNDER MSC OG ERA-NET

  Ansøgning

  • Godkendes/underskrives af institutleder.

  Declaration of Honour

  • Godkendelse af F&P i portal pba. godkendelse af institutleder.

  Grant Agreement

  • Forhåndsgodkendt af Kontraktenheden. Godkendelse af F&P i portal.

  Consortium Agreement

  • Godkendelse i Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.

  ERASMUS+

  • Ansøgning, herunder Declaration of Honour og Madates: Godkendes af institutleder.

  F&P/INSTITUTTET INDHENTER UNDERSKRIFT PÅ

  • Capacity Building: Fysisk underskrift af Rektor.
  • Alle øvrige: Fysisk underskrift af Kontraktchef.

  GRANT AGREEMENT/MAIN CONTRACT  

  Vilkår forhåndsgodkendt af Kontraktenheden. F&P/instituttet indhenter underskrift på:

  • Capacity Building: Fysisk underskrift af Rektor.
  • Alle øvrige: Fysisk underskrift af Kontraktchef.

  PARTNERSHIP AGREEMENT

  • Godkendelse i Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.

  REGIONAL- OG SOCIALFONDSPROJEKTER

  ANSØGNING

  • Skal godkendes og underskrives af projektleder og institutleder.

  PARTNERERKLÆRING

  • Godkendelse og underskrift af institutleder.

  TILSAGN/BEVILLING 

  • Godkendelse i Kontraktenheden og underskrift af institutleder. Kontraktchef godkender i WZ.

  SAMARBEJDSAFTALE

  • Godkendelse i Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.

  INTERREG

  ANSØGNING 

  • Gokendes/underskrives af institutleder.

  PARTNER DECLARATION

  • Godkendes og underskrives af institutleder.

  SUBSIDY CONTRACT/GRANT AGREEMENT 

  • Forhåndsgodkendt af Kontraktenheden. Godkendes og underskrives af institutleder.

  PARTNERSHIP AGREEMENT

  • Godkendelse i Kontraktenheden. Kontraktchef godkender i WZ. Institutleder og projektleder underskriver.
 • +

  Kommercielle aftaler

  LICENSAFTALER

  • Godkendes i Kontraktenheden og Kommercialisering. Underskrives af Innovationsdirektør.

  SALGSAFTALER

  • Godkendes i Kontraktenheden og Kommercialisering. Underskrives af Innovationsdirektør.

   

 • +

  PERSONDATA - DATABEHANDLERAFTALER

  Databehandleraftaler - forskning

  • Godkendelse af institutleder og Kontraktenheden. Underskrift af institutleder.

  DATABEHANDLERAFTALER - administration

 • +

  Hemmeligholdelsesaftaler - NDA

  AAU STANDARDAFTALE

  • Godkendes og underskrives af projektleder og institutleder

  MODTAGES AFTALE FRA PART, ELLER ER DER ÆNDRINGER TIL AAU STANDARDAFTALE

  Som hovedregel gælder, hvis

  • aftalen er underlagt dansk ret
  • aftalen indeholder ikke bestemmelser om IPR
  • aftalen indeholder ikke bestemmelser om betaling af bod ved misligholdelse

  godkendes og underskrives aftalen af projektleder og institutleder.

  Er ovenstående ikke opfyldt, kan du finde yderligere info Vejledning hemmeligholdelsesaftaler.

 • +

  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING - MOU

  • MoU forankret på et institut: Godkendes og underskrives af institutleder
 • +

  Studenteraftaler

  • Underskrives af vejleder og institutleder.
Tilbage til forsiden