AAU logo

Standardaftaler

Formål

FORMÅL MED STANDARDAFTALER

Formål med at introducere standardaftaler for Aalborg Universitet

  • at give universitetets ansatte en nem adgang til relevante aftaledokumenter
  • at sikre transparens ift. de aftalevilkår man kan forvente, når man er ekstern samarbejdspartner og vil indgå i et projekt med AAU
  • at sikre hurtig ekspedition så dit projekt kan starte til tiden
  • at reducere transaktionsomkostningerne knyttet til aftaleindgåelse, for samarbejdspartneren og for AAU
  • at universitetets aftaler lever op til de krav som stilles fra lovgiverens og ministeriernes side

Det er ikke generelt et formelt krav, at man benytter standardaftalerne, dog med undtagelse af aftalen for Internationale uddannelsesforløb. Hvis man ikke ønsker at benytte en af Standardaftalerne, skal man påregne længere behandlingstid hos os.

Standardaftalerne er opdelt efter type og kan findes i menuen til højre.

FAST TRACK

Benyttes en af Standardaftalemodellerne, og vilkårene accepteres af den eksterne samarbejdspartner kan du med det samme sende aftalen videre til godkendelse hos Kontraktenheden. Det forudsætter dog, at der i ’aftalen’ ikke er lavet tilføjelser eller ændringer, der er i strid med standardvilkårene og at alle bilag er i orden. Når en af Standardaftalerne benyttes kan vi garantere hurtig ekspedition.

Hvis der ønskes ændringer i Standardvilkårene, skal de godkendes af Kontraktenheden og af instituttet, inden der indhentes underskrifter fra den eksterne samarbejdspartner. I disse tilfælde gælder den almindelige procedure, som går ud på, at den eksterne partners kommentarer fremsendes til Kontraktenheden til overvejelse og godkendelse. Kontraktenheden vil sørge for, at aftalen revideres korrekt.

"FAST TRACK" proceduren er ikke gældende for standardaftale for Internationale uddannelsesforløb.

Ved brug af "FAST TRACK" procedure må du meget gerne skrive "Standardaftale anvendt" i emnefeltet i e-mailen.

Underskriftskompetence

Universitet har en tre trins underskriftsprocedure, der sikrer, at det bliver de korrekte ansvarlige som underskriver

  • den projektansvarlig forsker skriver under for det faglige indhold.
  • den ansvarlige institutleder skriver under på de økonomiske forpligtigelser
  • Områdeleder for Kontraktenheden Nina Schjoldager skriver under for de juridiske forpligtigelser.

Inden aftalen kan underskrives af juridisk anvarlig ved Kontraktenheden, Kontraktchef Nina Schjoldager, skal ”aftalen”, standardvilkårene og de relevante bilag være fremsendt til Kontraktenheden. De bilag der skal medsendes fremgår af ’aftalen’. Det er projektbeskrivelse, budget og eventuelt bevillingsskrivelse fra en tredjemand (Eksempelvis ministerium, styrelser, Forsknings- og Innovationsstyrelsen etc.).

Hvis der ikke foreligger underskrift fra Nina Schjoldager, Kontraktchef ved Kontraktenheden, anses aftalerne ikke som gyldigt indgået af AAU, selv ikke ovenfor en samarbejdspartner der er i god tro.

Ovenstående gælder ikke for aftalen for Internationale uddannelsesforløb, hvor underskriftskompetencen er anderledes. Underskriftskompetencen kan findes i vejledning for Internationale uddannelsesforløb.

Standardaftaler forskning - FIK

FIK aftaler for TECH, ENG og SUND institutter

Samarbejdsaftale om fælles forskningsprojekt med én ekstern samarbejdspartner

Samarbejdsaftale om fælles forskningsprojekt Dansk English
Bilag 1. Standardvilkår for FIK Dansk English
Bilag 2. Projektbeskrivelse Dansk English
Bilag 3. Budget Dansk Engelsk
Bilag 4. Beskrivelse af anvendelsesområdet Dansk English

Konsortieaftale

Konsortieaftale Dansk English
Bilag 1. Standardvilkår for FIK Dansk English
Bilag 2. Projektbeskrivelse Dansk English
Bilag 3. Budget Dansk Engelsk
Bilag 4. Beskrivelse af anvendelsesområdet Dansk English

FIK aftaler for HUM og SAMF institutter

Samarbejdsaftale om fælles forskningsprojekt med én ekstern samarbejdspartner

Samarbejdsaftale om fælles forskningsprojekt Dansk English
Bilag 1. Standardvilkår for FIK Dansk English
Bilag 2. Projektbeskrivelse Dansk English
Bilag 3. Budget Dansk English

Konsortieaftale

Konsortieaftale Dansk English
Bilag 1. Standardvilkår for FIK Dansk English
Bilag 2. Projektbeskrivelse Dansk English
Bilag 3. Budget Dansk English

Institutionsaftale

Institutionsaftale Dansk English
Bilag 1. Projektbeskrivelse Dansk English
Bilag 2. Budget Dansk English

Standardaftaler konsulent - IV

IV aftaler

Konsulentaftale IV Dansk Engelsk
Bilag 1. Standardvilkår om IV Dansk Engelsk
Bilag 2. Projektbeskrivelse Dansk Engelsk

Modelaftale til kursusafvikling

Konsulentaftale vedr. kursusafvikling Dansk 

Hemmeligholdelsesaftaler

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Dansk Engelsk

Aftaler internationale uddannelsesforløb

Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet at indføre en standard samarbejdsaftale, som skal benyttes til at lave en aftale med det udenlandske universitet.

Standardaftalen beskriver, hvem der er ansvarlige for hvad, hvilke regler der gælder hvornår, og er i det hele taget en køreplan for, hvordan samarbejdet om uddannelsen og vejledningen af de studerende skal foregå.

Ledelsen har samtidig besluttet, at det entydigt er studielederen, som er politisk ansvarlig for de internationale uddannelsesforløb inden for hvert skoles område – et internationalt uddannelsesforløb kan altså ikke alene besluttes af det enkelte studienævn eller den enkelte underviser.

Det administrative ansvar er tilsvarende entydigt placeret på fakultetskontoret. Så før du går i gang med at udfylde standardaftalen og også før du indgår bindende mundtlige aftaler med dit samarbejdsuniversitet, skal du kontakte studielederen for din skole samt dit fakultetskontor.

Standardaftale Internationale Uddannelsesforløb
Standardvilkår
Vejledning